လင္းလင္းေကာ္ဖီ(LinLin Coffee)မွႀကိဳဆိုပါ၏၊ လင္းလင္းေကာ္ဖီသည္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆိုင္ေသာစက္အသုံးေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္၊ေကာ္ဖီႀကိတ္စက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ဆိုင္ေသာထုတ္ကုန္တို႔ကိုျဖည့္သြင္းပို႔ေဆာင္ေပးသူနယ္ပယ္မွာဦးေဆာင္ေနပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာေကာ္ဖီႏွင့္ဆိုင္ေသာစက္မ်ားႏွင့္အသုံး အေဆာင္မ်ားကို

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္အေျခခိုင္မာစြာျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးသူျဖစ္ပါသည္။ေကာ္ပိုေရးရွင္း(အသင္းအဖြဲ႕)တို႔ႏွင့္လူေန(ရပ္ကြက္)မ်ားသည္အထိေဖာက္သည္ေတြကိုလည္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ေဝေပးေနပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္အေပၚအႀကီးျမတ္ဆုံးအေရာင္းအေဝအေပးအယူမႈအခ်ိဳ႕ကိုေဖာက္သည္ေက်နပ္မႈႏႈန္း(၉၉)%ထိထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္အတြက္ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါ၏!

သင္သည္သင္၏မီးဖိုေခ်ာင္အတြက္ေကာ္ဖီအိုးအသစ္တစ္လုံးလိုအပ္သည္ျဖစ္ေစကေဖး(သို႔)စားေသာက္ဆိုင္ေတြအတြက္ေကာ္ဖီေစ့တို႔လိုလိုအပ္သည္ပဲျဖစ္ေစအဆိုပါ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို(ပမာဏဘယ္ေလာက္မွ်မဆို)သင့္လိုအပ္သမွ်ျဖည့္စြက္္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီးအီးေမးလ္မွေအာ္ဒါမွာယူမႈအားလုံးကိုေနာက္ေန႔ပုိ႔ေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါသင္တို႔ရရွိႏိုင္ေသာကၽြႏု္ပ္တို႔ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားစာရင္းမွာ:

 • ေကာ္ဖီစက္(Coffee Machines)
 • ကာ္ဖီေလွာ္စက္(Coffee Roasters)
 • ကာ္ဖီႀကိတ္စက္(Coffee Grinders)
 • ကာ္ဖီေစ့မ်ား(Coffee Beans)

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား(ASEAN)အႏွံ႔မွဒါဇင္ေပါင္းကေဖဆိုင္းတို႔မွာကၽြႏု္ပ္တို႔ေကာ္ဖီေစ့ျဖန္႔ေဝေပးမႈေပၚမွာမူတည္ၿပီးအသစ္လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေလွာ္ၿပီးေသာေကာ္ဖီေစ့တို႔ကိုသာေရာင္းခ်ေပးသည့္အတြက္ေၾကာင့္သင္ႏွင့္(သင့္္ေဖာက္သည္ေသာက္သုံးသူ)အတြက္လည္းအေကာင္းဆုံးကုိုသာ ေသာက္သုံးခံစားႏိုင္ပါၿပီ!

တမူထူးေသာေကာ္ဖီေစ့အမ်ိဳးေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ကို– အာရွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္၊ ေတာင္အာဖရိကတိုက္တို႔ရွိႏိုင္ငံအသီးသီးမွ တင္သြင္းထားျခင္း ႏွင့္ရရိွႏိုင္ၿပီးကမၻာအႏွ႔ံရွိေကာ္ဖီေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားမႈကိုသင္မွာေရြးခ်ယ္မႈအခြင့္အလမ္းရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေအာ္ပါကၽြႏု္ပ္တို႔မ်ားျပားလွေသာတမူထူးျခားေကာ္ဖီဆုိင္ရာတဲြဖက္ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားျဖစ္ပါသည္:

 • ႏို႔အျမွဳပ္ထေအာင္လုပ္စက္(Milk Frothers)
 • ကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ဖိႏိွပ္မ်ိဳး ( French Presses)
 • လက္ႀကိတ္ေကာ္ဖီစက္ (Hand Coffee Grinders)
 • ႏွင့္ အျခားေသာအစရွိသျဖင့္

သင့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နည္းနည္းမ်ားမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ၊ သင့္ကေဖး(သို႔)စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ေအာ္ဒါမွာလုိအပ္ေသာ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား၊ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္မ်ား၊ ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ရာတဲြဖက္ပစၥည္းအသုံးေဆာင္မ်ားကို သင့္လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းအခ်ိန္ျပည့္ ျဖည့္သြင္းေပးမႈစင္တာႀကီး အသင့္ရွိေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဖာက္သည္ေတြရွာေဖြလိုအပ္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳခံစားမႈအေကာင္းဆုံးကို လက္ခံရရွိေစျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖည့္ဆည္းမႈေနရာမွာေရွ႕ဆုံးဦးေဆာင္ေနပါသည္။

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္အကယ္၍သင္သည္သင့္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခ်င္ေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရာင္းခ်ရန္သိုေလွာင္စင္တာႀကီးတြင္မွာကုန္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ၄င္း ကုန္ပစၥည္းကို သင့္လက္ထဲသို႔ပို႔ေပးႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာျဖန္႔ေဝစင္တာႀကီးထဲသို႔ ေအာ္ဒါမွာေပးပါမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္    ၍ဒီကုန္ပစၥည္းသင္လိုအပ္တာကို သင့္အတြက္ရေစရမည့္ကတိျပဳထားသည္။ ဒီကတိေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္တည္ၿမဲၿပီး ေဖာက္သည္အသစ္တို႔ကိုလည္း ဒီလိုအက်ိဳးခံစားခ်က္မ်ိဳးကိုရရွိႏို္င္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ ေကာ္ဖီေရွာ့ပင္ေစ်းဝယ္တာကို လြယ္ကူစြာလုပ္ေပးသည္

အပတ္တိုင္းမွာ၊ ကၽြႏု္ပ္ home pageမွာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး “Best Seller” ကိုျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ဒီေနရာမွာ သင့္တို႔အတြက္ ေရာင္းခ်ေနေသာအေကာင္းဆုံး၊ အေရာင္းရဆုံးကုန္ပစၥည္းကိုေဖာ္ျပေစလို၏။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္သင့္ကို ပုိက္ဆံေခၽြတာေပးရုံမက သင့္ရွာေဖြလိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းတို႔ကိုလြယ္ကူစြာေဖၚျပေပးေနသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္“အခ်ိန္”အေရးႀကီးသည္ကိုနားလည္ေသာေၾကာင့္သင္ဘာကိုလိုအပ္သည္၊ဘယ္အခ်ိန္လိုအပ္သည္စသည္တို႔ကုန္ပစၥည္းအားလုံးနီးပါးေအာ္ဒါမွာယူမႈအားလုံးကို ေနာက္ေန႔ကုန္ပို႔ေဆာင္ေပးမႈစနစ္ျဖင့္ က်င့္သုံးေနပါသည္။

အားလုံးေျပာရရင္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ တမူူထူးေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း (၇၀)ေက်ာ္ထိ၊ အျခားပစၥည္းစာရင္းေခါင္းစဥ္(၄)မ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္(Coffee Makers), ေကာ္ဖီေလွာ္စက္(Coffee Roasting Machines), ေကာ္ဖီဆုိင္ရာ တြဲဖက္စၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ား( Coffee Accessories) ႏွင့္ လက္ဖက္ ထုတ္ကုန္မ်ား( Tea Products) တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာက္သည္မ်ားတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွာမ်ားျပားလွေသာ လက္ဖက္ ကုန္ပစၥည္း ဘယ္ေနရာမွမတူမရႏိုင္သည္ကို ႏွစ္သက္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္အႀကိဳက္ေတြ႕ႏွစ္သက္ေစေသာ လက္ဖက္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕မွာ

 • စံပယ္န႔ံလက္ဖက္(Jasmine Tea)
 • သစ္သီးေမႊးန႔ံလက္ဖက္(Fruit Tea)
 • အူလုန္းအနက္ေရာင္လက္ဖက္(Black Oolong Tea)
 • လီမြန္ေဆးဖက္ဝင္လက္ဖက္(Lemon Herbal Tea)
 • ႏွင္းဆီေမႊးန႔ံလက္ဖက္(Rose Tea)
 • ဂ်ပန္လက္ဖက္အစိမ္း(Japanese Green Tea)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္မ်ား၊ေကာ္ဖီေစ့မ်ားႏွင့္ေကာ္ဖီဆိုင္ရာတြဲဖက္အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတို႔ကိုကေဖး/စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔အထူးျဖန္႔ေဝတင္ပို႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

သင့္ရဲ့ေကာ္ဖီဆိုင္သင့္ရဲ့အသက္ေမြးမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင္ရထားတဲ့ႁခြင္းခ်က္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္သင့္ေဖာက္သည္ေတြကုိခံစားရေစပါသည္။ေဖာက္သည္ေက်နပ္မႈအေတြ႕ အၾကံဳသည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စေတာ့ထဲမွာ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္မ်ားရရွိႏိုင္သည္သာမက ”အရည္အေသြး”ေကာင္းပစၥည္းမ်ားကိုပါ ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တို႔သင့္ေကာ္ဖီဆိုင္/ကေဖးတို႔အတြက္အေကာင္းဆုံးမွာရရွိလိုခ်င္ေသာေကာ္ဖီေစ့မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းတို႔ျဖန္႔ခ်ီေပးေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သင္တို႔အတြက္ေျဖရွင္းခ်က္ ေကာင္းတစ္ခုပါ!

ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ရွိအေျခအေနသည္တစ္ကမၻာလုံးအမ်ားအျပားကေဖးဆိုင္ေတြမ်ားကိုဘယ္ေတာ့အခါမွေႏွာင့္ေႏွးေနာက္က်ျခင္းမရွိဘဲေအာ္ဒါေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။

သင့္ေကာ္ဖီဆိုင္/ကေဖးတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ကုန္ပစၥည္းျဖည့္စြက္ရန္အခ်ိန္စာရင္းဇယားမွန္ကန္ျခင္းအတြက္အေရးႀကီးသည္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္သိရွိပါ၏ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေကာ္ဖီေစ့မ်ား ျဖန႔္ေဝေပးမႈအေနနဲ႔ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ သင့္ေအာ္ဒါမွာယူမႈအားလုံးကို “အခ်ိန္အတိအက်” ဘယ္ေတာ့အခါမွ ေႏွာင့္ေႏွးေနာက္က်ျခင္းမရွိဘဲ ျဖည့္ဆည္းတင္ပို႔ေပးမည္ကို ကတိျပဳပါသည္။

စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပ ေကာ္ဖီႏွင့္ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါ

ေကာ္ဖီ၏အႏုပညာရသကိုခ်စ္စိတ္ျပင္းျပနားလည္တတ္ကၽြမ္းအသင္းအဖဲြ႕တစ္ခုလိုျဖစ္ၿပီးယခင္အစဥ္အလာအားျဖင့္ျဖည့္ဆည္းမႈမေပးႏိုင္ေသာဝင္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသည္းအသန္ၾကိဳးစားရွာေဖြျဖစ္လိုေသာ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ျဖန္႔ခ်ီေရးေစ်းကြက္ႀကီးပိုင္းမွာ ရပ္တည္ေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံယူသည့္တာဝန္သည္ တတ္ႏိုင္ေသာေစ်းႏႈန္း အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အခ်ိန္တိက်မွန္ကန္စြာ ျဖန္႕ေဝပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔လို ေကာ္ဖီခ်စ္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေကာ္ဖီေစ့မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ေကာ္ဖီအရည္အေသြးအေကာင္းဆုံးအျမင့္ျမတ္ဆုံးတို႔ကိုသာ ထိေတြ႕ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္တို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အခြင့္အေရးေပးစမ္းၾကည့္မည္လားကို ေမွ်ာလင့္လ်က္!

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖန္႔ခ်ီေပးသူမ်ားကုိရွာေဖြေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝင္ေငြရွာခ်င္သလား၊ သင့္တို႔ကို ႀကိဳဆုိပါသည္။ ရထား၊ ကုန္တင္ကားႏွင့္ အျမန္ဆုံးပို႔ေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ သင့္ေရြးခ်ယ္လိုအပ္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

နားမလည္ေမးခ်င္စရာေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ထိေတြ႕ျခင္းလြယ္ကူျဖစ္ေစေသာ နည္းလမ္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏို္င္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို063-419-1569 (Thai,English)ဒီဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ လိုင္း LINE appမွာလဲဆက္သြယ္ႏို္င္ပါေသးသည္။

LINE ID : lin-chom